نمایش دادن همه 10 نتیجه

لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل

لب جوش metal expansion joint

ارتعاشات صنعتی ایران ASA

ساده

تکی

جوشی

مایع- هوا- روغن

استنلس استیل

بدون مهار

استنلس استیل

حمل- تامین و تعمیر قطعات

دو جداره

لرزه گیر آکاردئونی دو جداره سر دنده مهاردار تمام استیل

مهاردار دو سر رزوه

ارتعاشات صنعتی ایران

ساده

تکی

رزوه ای

مایع- هوا- روغن

استنلس استیل

مهار دار

مساوی

نری

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول

دو جداره

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار

لب جوش BW metal expansion joint

ارتعاشات صنعتي ايران

ساده

دوبل

جوشی

مایع- هوا- روغن

استنلس استیل

مهار دار

مساوی

آبی

حمل- تامین و تعمیر قطعات

دو جداره

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار PN10

لرزه گیر فلنج دار پی ان METAL EXPANTION JOINT 10

ارتعاشات صنعتی ایران

استنلس استیل

کربن استیل

گردان- ثابت

فلنج دار

مایع- هوا- روغن

مساوی

تامین و تعمیر قطعات- حمل

آکاردئونی

دو جداره

آب سرد- آب گرم

لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN10

آکاردئونی فلنجدار پی ان 10

ارتعاشات صنعتی ایران

ساده

تکی

فلنج

مایع- هوا- روغن

استنلس استیل

مهار دار

مساوی

نری

استنلس استیل

تامین و تعمیر قطعات- حمل

دو جداره

لرزه گیر آکاردئونی ساده دو جداره فلنجدار PN16

لرزه گیر آکاردئونی ساده

ارتعاشات صنعتی ایران

استنلس استیل

کربن استیل

ثابت

فلنج دار

مایع- هوا- روغن

مساوی

مقاوم روغنی- مقاوم حرارت

تامین و تعمیر قطعات- حمل

آکاردئونی

تک جداره

لرزه گیر لاستیکی فلنج دار کلاس 150 مارک قرمز و آبی 16 بار 90 درجه

EPDM - AL72 - ASA - CL 150 - flanged rubber expansion joint

ارتعاشات صنعتی ایران

EPDM

کربن استیل

گردان

فلنج دار

مایع- هوا

مساوی

مقاوم حرارت- فشارقوی- مقاوم آب شیرین- مقاوم آب شور

قرمز- آبی

تامین و تعمیر قطعات- حمل

آصا

آب گرم

لرزه گیر لاستیکی مهاردار PN10 مارک زرد جهت آب سرد 10 بار 60 درجه

BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint

ارتعاشات صنعتی ایران

کربن استیل

گردان

فلنج دار

مایع

مساوی

مقاوم آب شیرین

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول

آصا

آب سرد

لرزه گیر لاستیکی مهاردار PN10 مارک قرمز جهت آبگرم 10 بار 90دجه

EPDM - PN10- BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint

ارتعاشات صنعتی ایرات

32

10

کربن استیل

گردان

فلنج دار

مایع

مساوی

مقاوم آب شیرین

قرمز

تامین و تعمیر قطعات- حمل

آصا

آب گرم

95

لرزه گیر لاستیکی مهاردار کلاس 150 مارک قرمز جهت آبگرم 10 بار 90دجه

BL72 - ASA - EPDM - CL150-flanged rubber expansion joint

ارتعاشات صنعتی ایران

EPDM

کربن استیل

گردان

فلنج دار

مایع

مساوی

مقاوم آب شیرین

قرمز

تامین و تعمیر قطعات- حمل

آصا

آب گرم