نمایش دادن همه 11 نتیجه

لوله درزدار گالوانیزه PIPE ERW GALV

لوله گالوانيزه گرم دوسر رزوه (دنده )

ساوه - سپنتا تهران - سپنتا مرند - سپاهان اصفهان

درز جوش

آهن

GALV

آب و مایعات خطوط کم فشار

درز دار

رزوه ای

1

1/2 - 3/4 -1 - 1/4 1 - 1/2 1 - 1/2 2 - "3 - "4 - "5 - "6

نقره ای

نقره ای

تامین و تعمیر قطعات- حمل

لوله درزدار گالوانیزه PIPE ERW GALV

لوله گالوانيزه گرم دوسر رزوه (دنده )

ساوه - سپنتا تهران - سپنتا مرند - سپاهان اصفهان

درز جوش

آهن

GALV

آب و مایعات خطوط کم فشار

درز دار

رزوه ای

1

1/2 - 3/4 -1 - 1/4 1 - 1/2 1 - 1/2 2 - "3 - "4 - "5 - "6

نقره ای

نقره ای

تامین و تعمیر قطعات- حمل

لوله گالوانیزه سبک 6 متری

لوله گالوانیزه گرم درز دار

ایرانی

لوله درز جوش گالوانیزه

گالوانیزه

گالوانیزه

درز دار

رزوه ای

سفید

حمل

لوله گالوانیزه سبک 6 متری

لوله گالوانیزه گرم درز دار

ایرانی

لوله درز جوش گالوانیزه

گالوانیزه

گالوانیزه

درز دار

رزوه ای

سفید

حمل

لوله گالوانیزه سبک گلخانه ای 6 متری

لوله گالوانیزه گرم

ایرانی

درز دار

گالوانیزه

گالوانیزه

گلخانه

درز دار

رزوه ای

1

سفید

حمل

لوله گالوانیزه سبک گلخانه ای 6 متری

لوله گالوانیزه گرم

ایرانی

درز دار

گالوانیزه

گالوانیزه

گلخانه

درز دار

رزوه ای

1

سفید

حمل

لوله گالوانیزه سنگین 6 متری

لوله گالوانیزه گرم درز دار

ایرانی

درز جوش

گالوانیزه

گالوانیزه

درز دار

رزوه ای

لوله گالوانیزه سنگین 6 متری

لوله گالوانیزه گرم درز دار

ایرانی

درز جوش

گالوانیزه

گالوانیزه

درز دار

رزوه ای

لوله گالوانیزه سنگین ساوه 6 متری

لوله گالوانیزه گرم

ساوه

درز دار

گالوانیزه

گالوانیزه

درز دار

رزوه ای

سفید

حمل

لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری

لوله گالوانیزه گرم

ایرانی

درز دار

گالوانیزه

گالوانیزه

درز دار

رزوه ای

سفید

حمل

لوله گالوانیزه فوق سنگین 6 متری

لوله گالوانیزه گرم

ایرانی

درز دار

گالوانیزه

گالوانیزه

درز دار

رزوه ای

سفید

حمل