نمایش دادن همه 10 نتیجه

گسکت اسپیرال وند استنلس استیل تک رینگ كیمیا فراور كلاس 150

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

اسپیرال وند

ASME B 16-20

استنلس استیل

نفت وگاز

گسکت اسپیرال وند تک رینگ كیمیا فراور كلاس 600

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

اسپیرال وند

استنلس استیل- گرافیت

نفت وگاز- گاز- مواد شیمیایی- صنعتی

عایق حرارتی

سبز

تامین و تعمیر قطعات- حمل

گسکت اسپیرال وند كیمیا فراور تک رینگ كلاس 150

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

اسپیرال وند

استنلس استیل- گرافیت

نفت وگاز- گاز- مواد شیمیایی- صنعتی

عایق حرارتی

سبز

تامین و تعمیر قطعات- حمل

گسکت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300

گسکیت

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

اسپیرال وند

ASME B 16-20

گرافیت

نفت وگاز- مواد شیمیایی- صنعتی

تامین و تعمیر قطعات- حمل

گسکت اسپیرال وند کلاس 150 دو رینگ تمام استیل 316

INER RING SS316 OUTER RING SS316 HOP 316

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

استنلس استیل

گسکت اسپیرال وند کلاس 300 تک رینگ فولادی هپ استیل 316

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

اسپیرال وند

نفت وگاز- مواد شیمیایی

گسکت اسپیرال وند کلاس 300 دو رینگ تمام استیل 316

INER RING SS316 OUTER RING SS316 HOP 316

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

استنلس استیل

گسکت اسپیرال وند کلاس 600 دو رینگ تمام استیل 316

INER RING SS316 OUTER RING SS316 HOP 316

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

استنلس استیل

گسکت اسپیرال وند کلاس 600 دو رینگ هپ استیل 316

INER RING SS316 OUTER RING CS HOP 316

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

استنلس استیل- کربن استیل

گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور تک رینگ كلاس 300

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز

اسپیرال وند

استنلس استیل- گرافیت

نفت وگاز- گاز- مواد شیمیایی- صنعتی

عایق حرارتی

سبز

تامین و تعمیر قطعات- حمل